Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Ter Sprake vof

Algemene leveringsvoorwaarden Ter Sprake vof 2005-2016

1. Toepasselijkheid

a.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TerSprake betreffende deelname aan bedrijfsinterne cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering en coaching in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’.
b.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Ter Sprake vof
c.     Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Ter Sprake schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen TerSprake vof en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever/afnemer van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier of schriftelijke overeenkomst.

3. Betaling door opdrachtgever

De opdrachtgever dient voor betaling zorg te dragen bij ondertekening. Betaling dient te geschieden onder de voorwaarden beschreven onderaan iedere nota.

4. In gebreke bij betaling

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het TerSprake vof vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

5a Annulering of opschorting door opdrachtgever

De opdrachtgever voor diensten heeft het recht te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering kan tot 20 werkdagen voor aanvang van de voorbereidende werkzaamheden kosteloos geschieden.

Bij annulering korter dan 15 werkdagen tot maximaal 10 werkdagen voor aanvang van de voorbereidende werkzaamheden, is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden, tenzij er een nieuwe datum kan worden afgesproken.

Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang met de voorbereidende werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag van de geannuleerde dienst(en) te vergoeden.

5b Annulering of opschorting door Ter Sprake vof

a. TerSprake vof heeft het recht om de diensten op te schorten of te annuleren als er sprake is van overmacht. Daaronder verstaan wij verkeersstremmingen, bedrijfsverstoringen bij de opdrachtgever, ziekte van de trainer of consultant, defecte vervoersmiddelen van de trainer/consultant of acteur ontstaan tijdens de reis naar de uitvoeringslocatie. In deze gevallen zullen wij met de opdrachtgever overleggen welke mogelijkheden er zijn om de dienst(en) op een andere datum te plannen.

b. TerSprake vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte kosten door de opdrachtgever zoals kosten van de huur van de locatie en reis- en salariskosten van deelnemers.

c. TerSprake vof heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien deelnemer of opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

6 Auteursrecht

a Het auteursrecht op de door TerSprake vof geschreven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Ter Sprake vof, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ter Sprake vof zullen geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden, tenzij in onderling overleg vooraf anders is besloten.

b. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Ter Sprake vof, berust uitsluitend bij Ter Sprake vof.

c. Trainingsopzet, oefeningen, evaluatiemethodieken vallen eveneens onder het auteursrecht van TerSprake vof.

d. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden ten behoeve van gebruikersrecht voor (on)bepaalde tijd in geval van op maat toegesneden trainingsmateriaal.

e. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door TerSprake ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft TerSprake houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

7 Aansprakelijkheid

TerSprake vof aanvaardt aansprakelijkheid jegens de deelnemers van trainingen voor schade ontstaan als gevolg van een aan TerSprake vof toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

TerSprake vof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

TerSprake vof zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij of die van derden aan te spreken.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen TerSprake vof en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van TerSprake vof.


Terug naar de contactpagina